باسمه تعالی

بدینوسیله باطلاع دانش آموزان عزیز می رساند برای حل مسائل ژنتیک فصل هشتم کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ پایه سوم تجربی این فرمول ها می تواند راه حل ها را ساده تر نماید اما توصیه می شود همیشه ساده ترین راه حل ها را انتخاب کنید. برای دریافت فرمول ادامه مطلب را کلیک کنید.

گروه زیست شناسی بجنورد

 فرمول هايي از زيست شناسي

همكاران عزيز به دانش آموزان توصيه كنند كه به جز فرمول هاي ساده ي زير، يادگيري فرمول هاي ديگر جز سردرگمي نتيجه اي نداشته و براي هر مسئله يك فرمول جداگانه ياد نگيرند، بسياري از مسائل زيست شناسي را با تجزيه و تحليل مي توانند به سادگي حل كنند.

فرمول هايي در هنگام خودلقاحي F1  در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي:

تعداد جفت ژن

هتروزيگوس در F1

گامتهاي F1 يا

فنوتيپ هاي F2

ژنوتيپ هاي F2

كل تركيب گامت ها

در F2

نسب فنوتيپ ها

درF2

n

2n

3n

4n

(3:1)n

اگر خودلقاحي مد نظر نباشد هر يك از موارد مورد نظر دريك مسئله براي هر والد جداگانه حساب و سپس در هم ضرب مي شود.

اگر در صفات مورد نظر غالبيت وجود نداشته باشد تعداد فنوتيپ ها مساوي تعداد ژنوتيپ ها شده و به جاي ستون آخر در جدول فوق نسبت ها n(1:2:1)  خواهد شد.

فرمول يافتن انواع ژنوتيپ ها و فنوتيپ ها ي ممكن :

n تعداد آلل هاست.

انواع كلي ژنوتيپ ها = n(n+1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هتروزيگوس=n(n-1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هموزيگوس = n

انواع فنوتيپ ها در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي كامل = n

انواع فنوتيپ ها در صورت عدم وجود رابطه ي رابطه ي غالب و مغلوبي = n(n+1)/2

 

فرمول يافتن تعداد حالات استقرار تترادها در متافاز يك ميوز:

تعداد حالات استقرار=2n-1   ، n تعداد جفت كروموزوم است.

تعداد DNA و رشته هاي پلي نوكلئوتيدي:

اگر n كروموزوم يك كروماتيدي داشته باشيم n مولكول DNA و 2n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

اگر n كروموزوم دوكروماتيدي داشته باشيم 2n مولكول DNA و 4n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

تعداد پيوند فسفو دي استر:

اگردر باكتري ها كه DNA ي حلقوي دارند n جفت (2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد، 2n پيوند فسفو دي استروجود خواهد داشت.(در هر زنجيره، n پيوند)

اگر در يوكاريوت ها كه DNA خطي است n جفت(2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد ، 2n-2 پيوند فسفو دي استر وجود خواهد داشت.(در هر زنجيره، n-1 پيوند)

 

 

درج از وبلاگ زیست شناسی گناباد
+ نوشته شده توسط گروه زیست شناسی بجنورد در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 0:6 AM |